česky english deutsch holandsky polski

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti GOLD SPORT s.r.o. se sídlem Nový Svět 535, 512 46 Harrachov, identifikační číslo: 015 96 497, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 32112.

I. Smluvní vztah

Lyžařská škola Classic ski school Harrachov zastoupená Vítězslavem Polednem (dále jen LŠ) zajišťuje jednotlivcům účast na pořádaných kurzech lyžování a snowboardingu a zapůjčení lyžařské či snowboardové výzbroje na základě podepsné přihlášky či podepsaného výpůjčního lístku zákazníkem. U nezletilých osob musí přihlášku nebo výpůjční lístek podepsat jejich zákonný zástupce. Zákazník souhlasí se všemi udaji uvedenými na přihlášce, výpůjčním lístku a bere na vědomí všeobecné obchodní podmínky LŠ.

Dále se tyto vztahy řídí ustanovením Občanského zákoníku, eventuelně Obchodního zákoníku a těmito všeobecnými podmínkami.

II. Cena a platební podmínky

Ceny za služby LŠ jsou sjednány dohodou mezi LŠ a zákazníkem, řídí se platným ceníkem, který vydává LŠ vždy v měsíci dubnu před zahájením příslušné sezóny a který je pro zakazníka volně k nahlednutí ve všech provozovnách LŠ. Zákázník službu hradí vždy před zahájením kurzu či zapůjčením výzbroje v kterékoliv z provozoven v hotovosti nebo kreditní kartou. Při platbě prostřednictvím kooperujících cestovních kanceláří se zakazník musí prokázat poukazem o zaplacení vydaným příslušnou cestovní kanceláří.

III. Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník má právo:

  • reklamovat případné vady poskytnutých služeb či vady na zapůjčené výzbroji pouze v té provozovně kde obdržel a zaplatil zboží nebo službu.

Zákazník má povinnost:

  • Zapůjčený materiál vrátit v dohodnutém termínu.V případě nedodržení termínu vrácení zaplatí zákazník cenu za vypůjčenou výzbroj za každý započatý den prodlení dle ceníku půjčovny.
  • V případě ztráty či nevrácení zapůjčeného materiálu zaplatit způsobenou škodu v plné výši dle ceníku půjčovny.
  • Dostavit se 5 minut před zahájením kurzu na předem určené místo srazu.
  • Řídit se písemnými pokyny LŠ a ústními pokyny vedoucího kurzu a cvičitele a dodržovat stanovený program kurzu.

Pokud by svým jednáním nebo chováním ohrožoval nebo narušil průběh a program kurzu, může být vyloučen z kurzu, přičemž ztrácí nárok na úhradu nevyužitých služeb. V tomto případě je povinen tento zákazník uhradit veškeré náklady, vzniklé z důsledků s jeho vyloučením z kurzu.

IV. Stornovací podmínky

Při neúčasti zákazníka v kurzu nebo při předčasném vrácení výzbroje se zaplacená cena vrací pouze v případě onemocnění zákazníka, které je nutno prokázat potvrzením od lékaře.

Vyplacení ceny je podmíněno předložením dokladu o zaplacení LŠ s potvrzením od lékaře a bude se vyplácet vždy na místě uhrazení, případně jiným dohodnutým způsobem. Vrácena bude poměrná část ceny, tj. celková uhrazená cena dělená celkovým počtem dní kurzu a tento poměr se vynásobí počtem dní neúčasti zákazníka.

V. Změny

V případě nedostatečných sněhových podmínek si LŠ vyhrazuje právo na zrušení kurzu s následným vrácením plně zaplacené ceny příslušného zrušeného kurzu.

VI. Pojištění

V ceně kurzu a ostatních služeb LŠ není zahrnuto úrazové pojištění zákazníka. LŠ však doporučuje zákazníkům mít uzavřenou smlouvu o úrazovém pojištění.

  • LŠ není zodpovědna za úrazy zakazníka na zapůjčené výzbroji od LŠ.
  • LS je pojistěna jen na odpovědnostní plnění.

VII. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky jsou k nahlédnutí ve všech provozovnách LŠ a jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi zákazníkem a LŠ.

Svým podpisem na přihlášce či výpůjčním lístku zákazník potvrzuje, že se s těmito všeobecnými podmínkami seznámil a souhlasí s nimi a v plném rozsahu se zavazuje je přijímat.

 

V Harrachově 30.7.2013

 


Harrachov Card Otevři dveře lyžařské školy Brumíkova lyžařská škola Active Time 24

Doporučujeme: Turistický portál města Harrachov  |  Ubytování Harrachov  |  Pension Schäfer  |  Freeride a freestyle lyže
© 2003 - 2019 Classic Ski School, P.O.Box 22, 512 46 Harrachov, Czech Republic, tel.: +420 602 492 169, +420 731 658 046, info@classicskischool.cz